Welkom bij cattery Tisabor

 

N.A.W. gegevens fokker:

 

E-mail: thisabor@zonnet.nl

http://www.thisabor.tk 

 

Koopovereenkomst

tussen

N.A.W. Gegevens fokker                                            en                                       N.A.W. gegevens koper

Hierna te noemen fokker.                                                                                     Hierna te noemen koper.

 

Komen het volgende overeen:

Fokker verkoopt en levert aan koper:          - in goede gezondheid

                                                                       - ingeλnt tegen katten- en niesziekte

                                                                       - ontwormd

                                                                       - met gezondheidsverklaring

                                                                       - met Mundikat stamboom

                                                                       - als huisdier 

 

De kater:                                .

Ras:                                        .

Geboren:                                .

Hierna te noemen de kat

Stamboomnummer:             .    

 

Voor de koopsom van ..... euro (zegge ..... euro).

                                                                              

Dit onder de volgende voorwaarden:

De kat wordt op (datum) aan de koper in eigendom overgedragen, op welke datum de kat (op een nog nader tussen partijen overeen te komen tijdstip) door koper bij de fokker wordt opgehaald.

Indien de koper de kat niet op de hiervoor overeengekomen datum, dan wel een nader overeengekomen datum heeft opgehaald, zal de koop geacht worden te zijn ontbonden.

Tot de hiervoor genoemde datum van aflevering blijft de kat bij fokker en is voor diens rekening en risico. Indien de kat in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden.

 

Koper en fokker constateren dat de kat wel/geen* uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. Eventuele gebrek/afwijking/voorwaarden vermelden: ………………………………………………………………………

  Welkom bij cattery Tisabor

 

Indien koper om welke reden dan ook de kat niet langer kan of wil behouden, dient hij eerst contact op te nemen met de fokker, om in overleg een nieuw tehuis te zoeken. Hierbij zal de kat te allen tijde als eerste aan de fokker moeten worden aangeboden. Koper verplicht zich de kat niet te verkopen anders dan aan een particulier en hiervan mededeling te doen aan fokker, waarbij de fokker aanvullende eisen kan stellen met betrekking tot castratie of sterilisatie.

 

De fokker geeft aan de koper wel/geen* toestemming om met de kat te fokken. 

 

Koper verplicht zich:    1- De kat goed te verzorgen.

                                      2- Zorg te dragen voor de periodieke entingen.

                                      3- Bij (door fokker of derden)  geconstateerde mishandeling of verwaarlozing,

                                            de kat terug te leveren aan fokker, conform het hierboven bepaalde.

                                      4- Bij verhuizing bericht aan fokker te sturen.

                                      5- Fokker op de hoogte te stellen bij overlijden van de kat.

                                      6- De kat NIET te ontklauwen tenzij dit medisch noodzakelijk is.

7- De kat NIET vrij buiten op straat te laten lopen.

8- Bij onzekerheid over de doodsoorzaak sectie te laten verrichten op het       stoffelijk overschot.                                      

 

Indien de bovengenoemde punten 3,6 en 7 toch plaats hebben gevonden, heeft de fokker het recht (zonder ingebrekestelling vooraf) de kat direct op te eisen en mee te nemen, zonder restitutie van de koopsom of een deel van de koopsom. 

 

Indien binnen 7 dagen na aflevering van de kat door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de kat aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt, die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking (anders dan hierboven vermeld) die reeds bestond bij het aangaan van de koopovereenkomst (verborgen gebrek), dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen 7 (zeven) dagen na ontdekking en met een door de dierenarts opgestelde en ondertekende verklaring daartoe de wens aan fokker te kennen geeft. De fokker is in dat geval verplicht de kat terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend.

Amsterdam d.d.

 

Fokker:                                                                                     Koper:

  

 

 

 

 

 

 

De koper en verkoper van het kitten waarop dit koopcontract betrekking heeft, verklaart middels zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in dit contract. Dit contract is derhalve bindend.